ZAPRASZAMY NA BADANIA

ul. 26 Marca 7 A
44-300 Wodzisław Śląski

Badania kierowców

Na zachowanie kierowcy ma wpływ bardzo wiele czynników. Psychologowie transportu próbują wyjaśnić i opisać dlaczego kierowcy zachowują się w określony sposób. Specjaliści od lat starają się określić jakie predyspozycje psychofizyczne powinny charakteryzować dobrego kierowcę.
Żadne badanie - z wyjątkiem wykrycia poważnych zaburzeń - ani egzamin nie jest w stanie jednoznacznie określić zdolności badanego do kierowania pojazdem.
Faktem natomiast jest, że zachowania kierowców i popełniane przez nich błędy są w większości przyczyną wypadków drogowych.

Badania psychologiczne kierowców mają przede wszystkim na celu ustalenie, czy u danej osoby występują przeciwwskazania psychologiczne do kierowania pojazdem lub do pracy na stanowisku kierowcy.

W pracowni wykonywane są badania:

 • kierowców wykonujących transport drogowy (badania wstępne, okresowe) 
 • instruktorów, egzaminatorów oraz kandydatów do tych zawodów
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • osób skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego jeżeli:
  • kierowali pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu
  • przekroczyli liczbę 24 punktów
  • byli sprawcami wypadków drogowych, w którym jest zabity lub ranny
 • osób skierowanych przez lekarza, jeżeli w wyniku badania lekarskiego stwierdzona zostaje konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego
 • kierowców pojazdów służbowych (np. przedstawicieli handlowych)
 • operatorów wózków widłowych, suwnic, koparek, dźwigów i innych maszyn ciężkich

1. Celem badania psychologicznego jest orzeczenie o posiadanych predyspozycjach psychologicznych do kierowania pojazdami, do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy lub stanowisku operatora. Sprawdzeniu podlegają:

 • sprawność umysłowa
 • sprawność psychomotoryczna
 • cechy osobowości i temperamentu

W/w funkcje badane są przy pomocy wymaganych testów i aparatury do badań psychologicznych.

2. Na badanie należy zabrać ze sobą: 

 • dowód osobisty - badanie przeprowadza się po sprawdzeniu tożsamości osoby badanej,
 • prawo jazdy - w przypadku badania kierowców,
 • okulary / soczewki – w przypadku wady wzroku / ich brak może uniemożliwić przeprowadzenie badania
 • skierowanie na badanie - pracodawca, lekarz, policja

W przypadku przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz drogowy, osoby wykonującej osobiście przewóz na rzecz przedsiębiorcy, przedsiębiorcy wykonującego osobiście przewóz na potrzeby własne etc. – badanie wykonywane jest bez skierowania.

CENY BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH OBOWIĄZUJĄ OD 01.08.2014 r.

Lp. Rodzaj badania Cena brutto
1 Kandydatów  kierowców zawodowych wszystkich kategorii prawa jazdy. 150
2 Kierowców pojazdów uprzywilejowanych 150
3 Kierowców tramwajów. 150
4 Kandydatów na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy. 150
5 Instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy. 150
6 Kierowców skierowanych przez policję w związku z:
 • Przekroczeniem dopuszczalnej liczby punktów karnych ;
 • Spowodowaniem wypadku drogowego;
 • Prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu lub innego środka psychoaktywnego.
150
 
7 W przypadku gdy jednorazowo wystawiane są 2 orzeczenia (np. kierowca zawodowy + kierowca pojazdów uprzywilejowanych) 200
8 W przypadku gdy jest wystawiane orzeczenie (kierowca zawodowy lub kierowca pojazdów uprzywilejowanych) + konsultacja o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodów wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, badania wysokościowe lub kierowca wg. kat A, B, B+E, T 180

PODSTAWY PRAWNE

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r., w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z dnia 16 lipca 2014 r.) czytaj
 • Ustawa z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz 874 z późniejszymi zmianami) czytaj
 • Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz 908 z późniejszymi zmianami) czytaj
 • Ustawa z dnia 05.01.2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz 151 z późniejszymi zmianami) czytaj
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2005 r. Nr 69, poz. 622 z późniejszymi zmianami.) czytaj
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających sie o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2007 r. Nr 178, poz. 1264) czytaj