ZAPRASZAMY NA BADANIA

ul. 26 Marca 7 A
44-300 Wodzisław Śląski

Medycyna pracy

Psychotechnika to dział psychologii zajmujący się badaniem przy użyciu testów w celu stwierdzenia zdolności i przydatności kandydatów do określonych zawodów. Aktem prawnym jest tutaj Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 r.Dz. U. z 2005 r. Nr 69 poz. 622
Każde badanie składa się z części papierowej oraz części technicznej z wykorzystaniem aparatury do badań psychologicznych. Psycholog może użyć różnych zestawów testów i metod badania.Wprowadź treść

W pracowni wykonywane są badania:

Operatorów i osoby wymagające pełnej sprawności psychoruchowej:

 • operatorów wszelkiego rodzaju sprzętu budowlanego, ciężkiego (np. koparek, dźwigów), wózków widłowych, żurawi, suwnic i innego sprzętu wymagającego specjalistycznych badań psychologicznych,
 • osób pracujących na wysokości,

Prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej:

 • Prace przy obsłudze suwnic sterowanych z kabiny i zdalnie sterowanych.
 • Prace przy obsłudze podnośników i platform hydraulicznych.
 • Prace przy obsłudze układnic magazynowych.
 • Prace przy obsłudze żurawi wieżowych i samojezdnych.
 • Prace operatorów samojezdnych ciężkich maszyn budowlanych i maszyn drogowych.
 • Prace przy obsłudze urządzeń mechanicznych, związanych z czynnościami wyburzeniowymi.
 • Prace operatorów pulpitów sterowniczych urządzeń technologicznych wielofunkcyjnych i wielozadaniowych.
 • Prace przy obsłudze urządzeń walcowniczych przy wprowadzaniu pasm do wykrojów walcowniczych przy użyciu narzędzi ręcznych.
 • Prace drużyn trakcyjnych oraz maszynistów - operatorów samojezdnych ciężkich maszyn torowych i kierowców drezyn motorowych.
 • Prace nastawniczego, ustawiacza i manewrowego na kolei i na zakładowych bocznicach kolejowych oraz prace dyżurnego ruchu na kolei.
 • Prace kierowców: autobusów, pojazdów przewożących materiały niebezpieczne oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton i długości powyżej 12 m, trolejbusów i motorniczych tramwajów.
 • Prace przy montażu i remoncie sieci trakcyjnych.
 • Prace przy liniach napowietrznych niskich, średnich i wysokich napięć.
 • Prace przy obsłudze urządzeń ciśnieniowych podlegających pełnemu dozorowi technicznemu.
 • Prace przy obsłudze instalacji chemicznych do produkcji gazów toksycznych lub tworzących mieszaniny wybuchowe z powietrzem.
 • Prace przy materiałach łatwo palnych, środkach toksycznych i materiałach biologicznie zakaźnych.
 • Prace przy wytwarzaniu, transportowaniu, wydawaniu i stosowaniu materiałów wybuchowych i samozapalnych.
 • Prace badawcze, doświadczalne i technologiczne, związane bezpośrednio z eksploatacją oraz obsługą ruchu reaktorów jądrowych, akceleratorów, generatorów neutronów, komór do produkcji źródeł promieniotwórczych.
 • Prace z otwartymi źródłami promieniotwórczymi w pracowniach klasy I i II.
 • Prace związane ze stosowaniem promieniowania jonizującego do celów diagnostycznych i terapeutycznych

CENY BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH

Lp. Rodzaj badania Cena brutto
1 Kierowców amatorów Kat.: AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T 60
2 Badania widzenia w mroku i wrażliwości na olśnienie - ze skierowania lekarza okulisty. 30
3 Operatorów:
 • Maszyn budowlanych
 • Maszyn drogowych
 • Suwnic
 • Maszyn wyciągowych
 • Wózków widłowych i akumulatorowych;
 • Platform
 • Podnośników
60
4 Osób pracujących na stanowiskach wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. 60
5 Osób wykonujących pracę na wysokości. 60

PODSTAWY PRAWNE

Badania psychologiczne w ramach medycyny pracy - kierowców pojazdów służbowych, operatorów sprzętu ciężkiego, pracowników wysokościowych i innych stanowisk:
(Wytyczne Konsultanta Krajowego w dziedzinie Medycyny Pracy - IMP w Łodzi)

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z pózn. zm.) czytaj
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, z pózn. zm.) czytaj
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 52) czytaj
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie służby medycyny pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 53) czytaj
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332) czytaj
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2004 r. Nr. 2, poz. 15) czytaj
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr. 88, poz. 503) czytaj
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych (Dz. U. z 2009 r. Nr 210, poz. 1627) czytaj
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U. z 2010 r. Nr 131, poz. 888) czytaj

Jednocześnie informujemy, że rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 287) zgodnie z interpretacją IMP w Łodzi nie stanowi podstawy prawnej badań psychologicznych i odnosi się do art. 210 § 4 Kodeksu Pracy (czytaj).